Документи

Устав

Устава урежда дейността на Фондация Обществен дарителски фонд Сливен
Устава на фонда може да разгледате тук.

Общи правила

Правилникът за дейността на Фондация “Обществен дарителски фонд Сливен” се приема на основание чл. 21, ал. 3 от Устава на Фонда.
Дейността на Фонда се основава на следните принципи:
1. Принцип на спазване на законодателството на Република България, Устава и решенията на органите на Фонда;
2. Принцип на отчетност и прозрачност;
3. Принцип на публичност;
4. Принцип на избягване на конфликти на интереси;
5. Принцип на спазване волята на дарителите и изискванията на донорите на Фонда.

Правилникът за дейността на Фонда може да разгледате тук.

Регистрация

Регистрация на Фонда в Централния регистър на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието може да видите тук.