Законодателство

В България дарителството се насърчава от държавата чрез данъчни облекчения. Законодателят предвижда облекчения както за физическите, така и за юридическите лица, дарители.

Нивата на данъчни облекчения за фирмите дарители, обаче са разделени на три групи, съобразно получателите на даренията. Законът за корпоративното подоходно облагане предвижда 10 % данъчно облекчение за дарения в полза на Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, социално слаби, болници, училища и др. 15 % е данъчното облекчение за дарения, направени на културни институции и подкрепящи българската култура, според Закона за меценатството, ако дарителя предварително се е регистрирал в Министерство на културата като меценат. Последната група данъчни облекчения са в размер на 50 %, ако са направени в полза на 3 Държавни фонда – Фонд „Център за лечение на деца”, Фонд за репродуктивно здраве и Фонд „Трансплантации”. Стойностите се изчисляват като % от печалбата преди облагане.

Физическите лица получават 5 % данъчно облекчение, ако са направили дарение в полза на Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, социално слаби, болници, училища и др.

Даренията, обаче се облагат с ДДС, включително дарителските SMS с 20 % ДДС.

  • Закон за данъците върху доходите на физическите лица
  • Закон за корпоративното подоходно облагане
  • Закон за ДДС
  • Закон за местните данъци и такси
  • Закон за меценатството
  • Закон за юридическите лица с нестопанска цел

За повече информация, посетете страницата на: Националната Агенция за Приходите /НАП/.