Корпоративни дарители

Еднократно дарение

Можете да подкрепите всяка от нашите активни кампании или каузи с еднократно дарение:

Онлайн – чрез дебитна/кредитна карта – виж тук.

По банкова сметка в лева:

IBAN: BG80CREX92601051837401
BIC: CREXBGSF
Банка: ТОКУДА БАНК АД – клон Сливен

Адрес: Сливен, бул. „Хаджи Димитър“ № 13
Име: Фондация Обществен дарителски фонд Сливен

Основание: дарение (посочете името на проекта, който желаете да подкрепите или оставете разпределението на ФОДФС)

Дарителство по ведомост

Това е лесен начин да дарявате всеки месец малка сума за избрана от Вас кауза директно от заплатата си.

Дарителството по ведомост е механизъм за набиране на средства, който неправителствените организации могат да използват за финансиране на свои дългосрочни проекти. Дарителството по ведомост дава възможност за всеки работещ на трудов договор да дарява ежемесечно малка сума за избраната от него кауза с подкрепата на работодателя. Към дарението се прибавят средствата, отделени от колегите и от останалите участници в програмата – така Вашата организация получава устойчивост и сигурни месечни приходи, които може да се планират.

За повече информация се свържете с нас тук.

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ФИРМИ

Размерът на данъчното облекчение

зависи от статута на лицата, в полза на които е направено дарението:

10% данъчно облекчение

Фирмите могат да намалят до 10 на сто от положителния си счетоводен финансов резултат, като направят дарение в полза на здравни или лечебни заведения; на специализирани институции за предоставяне на социални услуги, на специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии.

Можете да си намалите данъка и ако направите дарение на бюджетни предприятия, на регистрираните в страната вероизповедания, на специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания; на Българския Червен кръст; на културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна; на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; фонд „Енергийна ефективност“. Данъчното облекчение може да се ползва и при дарение в полза на комуни за лечение на наркозависими, а също и в полза на детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).

Като организация в обществена полза, ФПББ получава данъчно ефективни дарения от български граждани и фирми.

За разлика от физическите лица, облекчението за 10% намаление на счетоводната печалба може да се полза от фирмите и за дарения към физически лица – деца и възрастни с увреждания, деца без родители, социално слаби лица и хора, преживяли бедствие. Облекчение има и за стипендиите за ученици и студенти в държава от ЕС или Европейското икономическо пространство.

15% данъчно облекчение

Можете да намалите до 15 на сто данъчната си основа, ако направите дарение за културата.

50% данъчно облекчение

Можете да намалите до 50 на сто данъчната си основа, ако дарението ви е в полза на Център „Фонд за лечение на деца“, Център „Фонд за асистирана репродукция“ и Център „Фонд за трансплантация“.

Други облекчения

Разходите за дарени на българските училища и университети нови (произведени до една година до датата на даряването) компютри и периферия, също намаляват облагаемата основа.

Ограничения

Важно е да се знае, че общият размер на признатите за данъчни цели разходи за дарения не може да превишава 65 на сто от счетоводната печалба, а ръководителят на фирмата не бива пряко или косвено да се облагодетелства от направеното дарение.

Още възможности – данъчни облекчение

Друг интересен момент е възможността да се ползват българските данъчни облечения за дарения в полза на организации и граждани, намиращи се в друга държава от ЕС или Европейското икономическо пространство, ако те са сходни на преференциалния кръг български получатели на дарения. Дарителят трябва да има официален документ за статута на получателя на дарението от компетентен орган, преведен на български от заклет преводач.

ПОЛЕЗНО ЗА ДАРИТЕЛЯ!

Фонда издава на всички свои дарители документ, удостоверяващ направеното дарение/я, който Ви дава право да ползвате данъчно облекчение при подаване на годишната данъчна декларация. Размерът му зависи от статута на лицата в полза на които е направено дарението.

Ако желаете да получите документ за направеното дарение, моля, свържете се с нас тук.