Управление

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ФОНДА

(1) Органите на Фонда са Съвет на дарителите, Управителен съвет и Изпълнителен директор;
(2) При необходимост органите на Фонда могат да провеждат съвместни заседания, като в тези случаи решенията се вземат по реда, съответно предвиден за всеки от тях.

Съвети на дарителите

1.Съветът на дарителите е върховен орган на Фонда и се състои от учредителите
2.Учредители на Фонда са лицата извършили дарение за учредяване на Фонда и подписали Учредителния акт;
3.Член на Съвета на дарителите може да стане последващ дарител, ако дарението му е в размер от минимумедна минимална работна заплата, приема Устава на Фондацията и по преценка на Управителния съвет може да бъде полезен за постигане на целите на Фонда;
4.Членовете на Съвета на дарителите, отпадат от неговия състав, ако в продължение на 2 последователни години не са правили дарение на фонда
5.В случай, че член на Съвета на дарителите, не присъства на три поредни редовни заседания, следва да бъде освободен от Съвета на дарителите
6.Освен предвидените в Устава на Фонда редовни заседания, Съветът на дарителите може да провежда работни срещи за обсъждане и планиране на текущите дейности и задачи на Фонда, свикването на които се извършва от Председателя на съвета.

Управителен съвет

(1) Управителният съвет е управителен орган на Фонда;
(2) Освен предвидените в Устава на Фонда редовни заседания, Управителният съвет провежда периодични работни срещи за обсъждане и планиране на дейността на Фонда, свикването на които се извършва от неговия Председател. Срещите се провеждат на всеки 1 месец или по-често при необходимост
(3) Членовете на Управителния съвет носят отговорност за своите решения пред Съвета на дарителите.

Освен предвидените в Устава правомощия, Управителният съвет осъществява и следните функции:
1. Организира набирането на средства чрез дарителски кампании или чрез кандидатстване за финансиране пред донорски организации;
2. Осъществява връзки с представители на заинтересованите от дейността на Фонда страни;
3. Публично оповестява конкурсни сесии за финансово подпомагане на проекти на местни нестопански организации;
4. Взема решения за финансиране на проекти на местни нестопански организации;
5. Периодично представя информация на Съвета на дарителите относно всички негови програмни решения, свързани с дейността на Фонда.
5. Следи за ефективното и целесъобразно изразходване и стриктно отчитане на средствата по финансираните от Фонда проекти;
6. Издава удостоверения за дарителство и вписва всички дарения в специална почетна книга на дарителите;
7. Взема решения за откриване на вътрешни поименни парични фондове;
8. Информира местните и национални медии за дейността на Фонда чрез периодични публични прояви.

При напускане на член на Управителния съвет преди края на мандата, състава се попълва на заседание на Съвета на дарителите.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ СА:

ДОРА КУРШУМОВА – Председател на УС / Фондация Европейски младежки инициативи /ЕМИ/
НЕЛИ МИНЧЕВА – член на УС / Фондация Европейски младежки инициативи /ЕМИ/
РОСЕН СТАНЕВ – член на УС / Управител на Мобифоника ЕООД /
ЕКАТЕРИНА КУРШУМОВА – на УС /Частен бизнес
ЖУЛИЕТА НИКОЛОВА – член на УС /Изп. Директор на Регионален център за икономическо развитие /

Екип

НЕЛИ МИНЧЕВА – Технически сътрудник
РОСИЦА ДИМИТРОВА – Финансист