СТАРТИРА ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД СЛИВЕН – ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ НА СЛИВЕН

Публикувано на: февруари 28, 2013

Едно интервю с въпроси и отговори от инж. Стоян Марков – изпълнителен директор на Обществен дарителски фонд Сливен

Как си представяте дългосрочния принос на Фонда към развитието на общността?
След 10-20 години “Обществен дарителски фонд Сливен” /накратко Фонда/ очакваме да стане утвърдена и призната обществена фондация пред обществото и бизнеса в Сливенския регион, страната и чужбина, която работи за развиване на местното дарителство и финансира граждански инициативи за повишаване на качеството на живот в общността.

Очакваме да сме привлекли значими и крупни дарители, да сме организирали успешни дарителски кампании и конкурси, да сме създали мрежа от клубове в региона на Сливен и сред българските диаспори по света, да сме получили доверието на гражданите и бизнеса чрез нашата дарителска и благотворителна дейност.

Кои са основните предизвикателства, с които вашата организация се сблъсква в настоящия момент?
Като новоучредена организация пред Фонда основните предизвикателства са свързани с институционалното му укрепване, развитие на дарителска мрежа и привличане на основни дарители, успешното представяне на Фонда пред местната общественост и бизнес среди.

Кои аспекти на вашата работа ще усъвършенствате чрез настоящите инициативи?

Чрез предстоящите инициативи, Фондът ще успее да реализира следните важни за неговото позициониране сред обществеността дейности:

-Оборудване и обозначаване офиса където ще се помещава Фонда.
-Организиране обучения на екипа на Фонда за изготвяне на планове, стратегии, концепции и др.
-Разработване на стратегия за финансова и организационна устойчивост, както и на комуникационна стратегия на Фонда.
-Организиране и провеждане на индивидуални срещи с фирми и други потенциални дарители с цел изграждане на партньорства.
-Организиране на дейности, свързани с маркетинг и популяризиране целите и дейностите на Фонда сред общността, като публикации, излъчвания в местни медии, конкурси, концерти, походи и други дейности за популяризирането му.
-Изработка и поддръжка на уеб страница на Фонда(и страници в социалните мрежи Фейсбук и Туитър) и свързването й със страниците на другите обществени фондации и фондове в България и света.
-Създаване и поддръжка на база данни на дарители/грантове.
-Изграждане на мрежа от доброволци и дарителски кръгове
-Организиране на една обща грантова схеми от Фонда през 2013 г., чрез която на конкурсен принцип ще бъдат финансирани идеи или проекта на неформални групи и местни НПО в различни сфери (образование, здравеопазване и превенция на зависимости, работа с деца, младежи и други уязвими групи, екология, подобряване на жизнената среда, опазване на културното и историческото наследство, стимулиране на таланти и др.).-Организиране на конкурс за стипендианти на Фонда – стипендии за изявени ученици абитуриенти и студенти от Сливенска област

Моля опишете как настоящите дейности ще допринесете за развитието на човешките ресурси на Фонда?

С помощта на средствата от бюджета на Фонда ще се организират обучения на екипа на му и доброволци желаещи да помагат в дейността му. Ще бъдат организирани мероприятия за подкрепа и създаване на “Дарителски кръг” и “Младежка банка” на територията на област Сливен. С цел обмяна на опит и добри практики членове на екипа ще посетят и участват в събития организирани от утвърдени и действащи на територията на страната и извън нея общественни фондации и асоциации.

Ще бъде проведено въвеждащо обучение на УС, което да запознае членовете му с основните роли на обществената фондация и функциите на нейния борд. Последващи обучения за набиране на средства и гранторазпределяне ще бъдат проведени за повишаване на капацитета на оперативния екип на фондацията. За обученията ще бъдат привлечени консултанти от ФРГИ и Асоциацията на обществените фондации в България.

Моля опишете как дейностите на Фонда ще подпомогнат вашата работа за развитие на местното дарителство и увеличаване на финансовите ресурси на фондацията.

Не малка част от дейностите на Фонда са свързани с мероприятия като: организиране на индивидуални срещи с фирми и други потенциални дарители с цел изграждане на партньорства, месечни срещи на УС и Съвета на дарителите, срещи на дарителите в отделните дарителски клубове, провеждане на събития за изразяване на признание към дарителите (минимум 2 за 1 година). Всички тези срещи и събития ще спомогнат за популяризиране целите и дейноста на Фонда, както и да спомогнат за повишаване на интереса към местното дарителство и увеличаване на финансовите му ресурси.

Моля опишете как дейностите на Фонда ще съдействат за развитие на вашата комуникационна стратегия и връзки с обществеността.

Работа с местните медии и популяризиране на Фонда е една сред основните дейности заложени в програмата на Фонда за 2013 година. С цел по-добро представяне ще бъде организирана специална среща с медиите под формата на обучение свързано с дарителството и възможните варианти за партньорство с медиите. Основни партньори в нашите мероприятия ще бъде местните кабелни телевизии и радиа, интернет медии, както и регионалните вестници.

С всички медии ще правим месечни срещи за представяне на настоящи и бъдещи мероприятия и кампании на фонда. За целта ще издаваме месечен електронен бюлетин, който ще разпращаме до всички медии и дарители, както и ще бъде разпространен в интернет мрежата. Медиите ще бъдат използвани по всички позволени от закона начини.

Изградената и добре поддържана интернет страница на Фонда(и страници в социалните мрежи Фейсбук и Туитър) с линкове (препратки) към интернет страниците на другите обществени фондации и фондове също ще допренесе за популяризиране дейността му сред обществеността.

Ще бъде изготвен кратък документален филм за историята на дарителството в Сливен, който ще се прожектира на първото публично събитие за обявяване стартиране дейността на Фонда. С този филм ще направим препратка към силните дарителски традиции в Сливен, които фондът ще възроди и осъвремени с помощта на ноу-хау, получено от програмата за развитие на обществените фондации на ФРГИ.

Как обществената фондация ще се позиционира като агент на социална промяна, който стимулира гражданското участие и иновативни подходи при решаване на традиционни проблеми?

С настоящите дейности през 2013 г. ще се даде възможност на Фонда да създаде Фонд за финансиране на местни нужди в различни сфери (образование, здравеопазване и превенция на зависимости, работа с деца, младежи и други уязвими групи, екология, подобряване на жизнената среда, опазване на културното и историческото наследство, стимулиране на талантите и др.) и чрез него да организира грантови схеми за съфинансиране на малки проекти в региона на Сливен.

Друга форма за стимулиране на гражданското участие ще бъде иницииране създаването и подкрепата на “Дарителски кръг” и “Младежка банка” към Фонда.

Не на последно място като стимул към определени групи от обществото ще бъдат и организираните мероприятия и срещи с които ще се популяризира дейността на Фонда и събират дарения за различни каузи. Това са организирани през годината конкурси, пленер – базари, походи, търгове с уорк шопове, концерти и др.

При избор на проектите за финансиране фондът ще се ръководи от най-добрите практики в съответната област, ще дава предимство на иновативни проекти, които стимулират гражданското участие и доброволчеството, и спазват основните принципи на развитие чрез демократични политики.

Как си представяте успеха, желаната промяна във вашата организация до края на 2013 година? Как ще разберете, че сте го постигнали – какви индикатори на успеха ще използвате?

В края на 2013 година очакваме да постигнем следните резултати:

-Повишена популярност на Фонда сред общността и между дарителите.
-Набрани поне 20 000 лева през първата година.
-Повишено довериe във Фонда от страна на местните НПО и грантополучателите.
-Подобрена вътрешна комуникация и ангажираност на членовете на Съвета на дарителите с годишни дарения за фондацията.
-Увеличен брой на управляваните от Фонда местни създадени фондове.

А индикатори за постигнати резултати ще са:

-Добре позициониран и обозначен офис на Фонда;
-В офиса на Фонда има поне един човек с работно време от 9 до 18 часа;
-Добре поддържана интернет страница на Фонда(и страници в социалните мрежи Фейсбук и Туитър) с линкове (препратки) към интернет страниците на другите обществени фондации и фондове;
-Най-малко 10 местни фирми и 50 индивидуални дарители са ангажирани в дарителски клубове и фондове, консултирани от Фонда (за 1 година);
-Членовете на съвета на дарителите започват да плащат редовно годишната си членска вноска;
-Минимум 100 души ангажирани в схеми за дарителство по ведомост (за 1 година) .
-Най-малко 20 публикации в пресата и 5 телевизионни/радио предавания, отразяващи дейността на Фонда са достигнали до 20% от населението на града и региона( за 1 година);
-Изработени са информационни материали, отразяващи дейността на Фонда, мисията и целите му, и са разпространени до 1000 жители и 100 фирми( за 1 година);
-Проведени най-малко 100 индивидуални срещи с потенциални местни дарители през годината;
-Открити поне 2 дарителски клуба и 3 фонда за грантови схеми, 1 “младежка банка”, подкрепени от дарители(за 1 година), както и създаден Дарителски кръг Сливен;
-Поддържана количествена база-данни за дарителските фондове и направените дарения – брой и вид дарителски фондове, средна стойност, брой грантове, включени сфери/програмни области, средна и обща сума за всяка програмна област, процент на собствения принос на грантополучателите;
-Проведено годишно мероприятие за изказване на признателност към дарителите, посетено минимум от 100 души;
-Професионално изготвен годишен отчет на Фонда, разпространен до всички НПО в общността и всички дарители на фондацията.

Очакваме през годината да сме привлекли над 5 значими и крупни дарителя, да сме организирали над 8 дарителски кампании, да сме дали стипендии на над 5 талантливи ученици и младежи, да сме подпомогнали над 20 нуждаещи се от помощ граждани, да сме реализирали над 7 традиционни благотворителни събития, да сме участвали като партньори в над 5 чужди дарителски и благоворителни инициативи, да сме привлекли в нашите дарителски и благотворителни кампании над 200 граждани и над 20 фирми, да сме създали мрежа от клубове в региона на Сливен и сред българските диаспори по света.

И най-важното за мен и екипа ни е да сме получили доверието на гражданите и бизнеса чрез нашата дарителска и благотворителна дейност.

Опишете по-подробно дейностите за организационно развитие, които ще реализирате през 2013 г.:

Както казах в началото на първо място ще отделим внимание за подобряване организационния капацитет на Фонда, като ще бъдат реализирани следните дейности за развитие на човешките ни ресурси:

-Организиране на обучение за екипа за управление на Фонда и неговия Управителен съвет, Съвет на дарителите на тема “Обществените фондации у нас и по света“
-Организиране на обучение за доброволни членове на местна/регионална дарителска мрежа /банка от доброволци/.
-Организиране на обучение на тема създаване на “Дарителски кръг Сливен”.
-Организиране на обучение на тема създаване на “Младежка банка”.
-Организиране на обучение за медии на тема за дарителството и благотворителността.
-Участие на членове на екипа за управление на Фонда, Управителен съвет и Съвет на дарителите в обучения организирани от ФРГИ и други партньорски организации.
-Организиране на “стажантски програми” за работа в офиса на Фонда.

На второ и не последно място ще отделим внимание за развитие на финансовите ресурси на фонда. Дейности свързани с привличане на дарители и набиране на финансови средства. Дейностите в тази посока през 2013 г. са разделени на следните категории:

-Организиране и провеждане на индивидуални срещи с фирми и други потенциални дарители с цел изграждане на партньорства. Провеждане поне на 150 индивидуални срещи с представители на местни фирми.
-Организиране на групови срещи с представители на асоциации и сдружения на бизнеса с цел изграждане на партньорства. Провеждане на около 7 срещи за 2013 г..
-Организиране на месечни срещи на УС и Съвета на дарителите. Създаване на дарителски клубове по сфери на интерес (образование, здравословен начин на живот, социално включване на уязвими групи, градска среда, културно историческо наследство, спорт, подкрепа на млади таланти и др.). Организиране и провеждане на срещи на дарителите в отделните дарителски клубове.
-Провеждане на кампания в медиите и интернет за набиране на средства за конкретни каузи. Чрез нарочни интервюта и поставени рекламни банери.
-Провеждане на „Благотворителен търг с лекари и стоматолози”, който ще се съпътсва от младежки фото-конкурс “Подай ръка” с дарителска цел , събиране на средства и популяризиране на Фонда (той ще е като начална инициатива/дейност на бъдещата Младежката банка). Ще се организира търг с произведения на изкуствата и в последствие с фотографии от конкурса сред лекари и стоматолози.
-Провеждане на “Благотворително дамско парти” с дарителска цел, събиране на средства и популяризиране на Фонда. Очакваме дарения от фирми – спонсори (основно от фирми за цветя и подаръци, както и такива за дамски дрехи, туристически агенции и др.), а също така всеки участник ще закупи коверт между 20 и 30 лева. Ще се разиграят на търг аранжирани букети и кошници цветя, детски рисунки и ръчно изработени произведения на изкуствата. Очакват се минимум 60 участника.
-Провеждане на пешеходен поход до Скалния феномен “Халката” с дарителска цел, събиране на средства и популяризиране на Фонда. Очакваме дарения от фирми – спонсори (основно от фирми за спортни облекла и екипировка и други имащи отношение с туризма и спорта). Очакват се минимум 50 участника.
-Провеждане на колоездачен поход до “Светещия кръст” – с дарителска цел ,събиране на средства и популяризиране на Фонда. Очакваме дарения от фирми – спонсори (основно от фирми за спортни облекла и екипировка и други имащи отношение с велосипеди и туризма). Очакват се минимум 80 участника.
-Провеждане на “пленер –базар” с изделия от рециклирани материали – с дарителска цел, събиране на средства и популяризиране на Фонда.
-Провеждане на “пленер –базар” с предмети на приложното изкуство – украсяване на керамика, дървени предмети, и др.техники – с дарителска цел, събиране на средства и популяризиране на Фонда.
-Провеждане на “пленер –базар” с изделия от природни материали, дърво, кора, жълъди и др. – с дарителска цел, събиране на средства и популяризиране на Фонда.
-Провеждане на певчески конкурс “Златен Сливен” за хората от третата възраст. Мероприятие с дарителска цел, събиране на средства и популяризиране на Фонда. За провеждането на събитието имаме предложения за дарения от фирми – спонсори, както и ще се събират билети от зрителите (между 2-5 лева според възрастта или групови с % намаление). Конкурса ще се проведе в рамките на 3 категории и 3 дни. Очакваме поне 500 зрители и участника за дните на конкурса.
-Провеждане на Благотворителен търг и уъркшоп – “Ден на Толерантността”– парад на ястията сред различните етноси в Сливен – мероприятие за популяризиране на Фонда и събиране на дарения. За провеждането на събитието имаме предложения за дарения от фирми – спонсори. Очакваме поне 100 участника от 7 етноса..

Края на годината ще почетем с провеждане на Коледен коктейл „Благодетел на годината” – събитие за изразяване на признание към дарителите (провежда се в края на годината).