Управителен съвет

Публикувано на: септември 9, 2013

(1) Управителният съвет е управителен орган на Фонда;
(2) Освен предвидените в Устава на Фонда редовни заседания, Управителният съвет провежда периодични работни срещи за обсъждане и планиране на дейността на Фонда, свикването на които се извършва от неговия Председател. Срещите се провеждат на всеки  1 месец или по-често при необходимост
(3) Членовете на Управителния съвет носят отговорност за своите решения пред Съвета на дарителите.

Освен предвидените в Устава правомощия, Управителният съвет осъществява и следните функции:
1. Организира набирането на средства чрез дарителски кампании или чрез кандидатстване за финансиране пред донорски организации;
2. Осъществява връзки с представители на заинтересованите от дейността на Фонда страни;
3. Публично оповестява конкурсни сесии за финансово подпомагане на проекти на местни нестопански организации;
4. Взема решения за финансиране на проекти на местни нестопански организации;
5. Периодично представя информация на Съвета на дарителите относно всички негови програмни решения, свързани с дейността на Фонда.
5. Следи за ефективното и целесъобразно изразходване и стриктно отчитане на средствата по финансираните от Фонда проекти;
6. Издава удостоверения за дарителство и вписва всички дарения в специална почетна книга на дарителите;
7. Взема решения за откриване на вътрешни поименни парични фондове;
8. Информира местните и национални медии за дейността на Фонда чрез периодични публични прояви.

При напускане на член на Управителния съвет преди края на мандата, състава се попълва на заседание на Съвета на дарителите.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ СА:

ДОРА КУРШУМОВА  – Председател  на УС / Фондация Европейски младежки инициативи /ЕМИ/
СТОЯН МАРКОВ – член на УС / Фондация за развитие на регион Сливен /
РОСЕН СТАНЕВ –  член на УС / Управител на Мобифоника ЕООД /
МАРИЯ СЛАВОВА – член на УС /Директор на банка Токуда АД – клон Сливен/
ЖУЛИЕТА НИКОЛОВА – член на УС /Изп. Директор на Регионален център за икономическо развитие /