Законодателство

Публикувано на: август 29, 2013

В България дарителството се насърчава от държавата чрез данъчни облекчения. Законодателят предвижда облекчения както за физическите, така и за юридическите лица, дарители.
Нивата на данъчни облекчения за фирмите дарители, обаче са разделени на три групи, съобразно получателите на даренията. Законът за корпоративното подоходно облагане предвижда 10 % данъчно облекчение за дарения в полза на Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, социално слаби, болници, училища и др. 15 % е данъчното облекчение за дарения, направени на културни институции и подкрепящи българската култура, според Закона за меценатството, ако дарителя предварително се е регистрирал в Министерство на културата като меценат. Последната група данъчни облекчения са в размер на 50 %, ако са направени в полза на 3 Държавни фонда – Фонд „Център за лечение на деца”, Фонд за репродуктивно здраве и Фонд „Трансплантации”. Стойностите се изчисляват като % от печалбата преди облагане.
Физическите лица получават 5 % данъчно облекчение, ако са направили дарение в полза на Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, социално слаби, болници, училища и др.
Даренията, обаче се облагат с ДДС, включително дарителските SMS с 20 % ДДС.
-Закон за данъците върху доходите на физическите лица
-Закон за корпоративното подоходно облагане
-Закон за ДДС
-Закон за местните данъци и такси
-Закон за меценатството
-Закон за юридическите лица с нестопанска цел
За повече информация, посетете страницата на: Националната Агенция за Приходите /НАП/.